Termeni biblici, biserica baptista

Scripturile

Noi credem că intreaga Biblie este Cuvântul insuflat de Dumnezeu şi că oamenii lui Dumnezeu “au fost inspiraţi de Duhul Sfânt” să scrie cuvintele Scripturii. Biblia este deci fără greşeală în manuscrisele originale. Dumnezeu a păstrat Biblia în mod supranatural şi El este singura şi ultima autoritate a credinţei şi a vieţii dătătoare de încurajare, călăuzire, mângaiere şi instruire pentru învăţarea dreptăţii.
(2 Tim. 3:16-17; 2 Petru 1:20-21)

Omul

Noi credem că omul a fost creat în imaginea lui Dumnezeu prin acţiunea directă a lui Dumnezeu şi nu a ajuns la statura de astăzi prin evoluţie. Omul a fost creat ca să-L glorifice pe Dumnezeu, să-L slujească, să i se inchine şi să aibă părtăşie cu El. Omul a căzut în păcat atunci cind nu L-a ascultat pe Dumnezeu, şi a fost supus astfel morţii fizice şi spirituale, care l-a despărţit de Dumnezeu. Natura omului a fost deci coruptă şi el a devenit pierdut, “mort în păcate şi greşeli” şi total incapabil să se salveze pe sine insuşi şi să intre din nou în relaţie cu Dumnezeu prin efortul lui personal.
(Gen. 1:26, 2:16, 17, 3:17-24; Isaia 59:1-2, Rom. 3:9-19, 23, 5:6-8; Luca 18:26-27S Efes. 2:1-3)

Satana

Noi credem că Satana este instigatorul răului şi este un duh real, nu numai personificarea răului. El este îngerul căzut care, cu permisiunea supremă a lui Dumnezeu, a primit domnie temporară asupra pământului. El a fost învins la Cruce, dar execuţia judecăţii sale a fost amânată de Dumnezeu până după Domnia de 1000 de ani, când el va fi aruncat în lacul cu pucioasă pentru totdeauna.
Până atunci, el înşeală lumea şi caută să-şi aşeze împărăţia lui falsă pe pamânt ca să-L discrediteze pe Dumnezeu şi să-L blasfemieze, să ispitească, să acuze, să atace şi să distrugă pe cei credincioşi. Credinciosul îi poate rezista prin credinţă şi încredere în puterea Duhului Sfânt.
(Gen. 3:1-5; Isaia 14:12-17; Ezechiel 28:11-19; Iov 1-2; I Ioan 5:19; 2 Cor. 11:14;1 Tim. 3:6; 1 Petru 5:8-9; Iacov 4:7; Apoc. 12:9, 20:1-3, 7-10)

Mântuirea

Noi credem că Sângele lui Isus Cristos care a curs pe cruce este singura bază pentru iertarea păcatelor şi pentru mântuire, care este darul fără plată al Harului lui Dumnezeu. Mântuirea se face prin lucrarea Duhului Sfânt şi nu poate fi căpătată prin lucrările sau meritul omului. Mântuirea este primită numai de acea persoană care işi pune credinţa în lucrarea terminată a Domnului nostru Isus Cristos. Pocăinţa înseamnă întoarcere către Dumnezeu, întoarcere cu spatele la păcat şi este o parte (dar nu separată) a credinţei. “Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de a mântui pe oricine crede” şi cei care Il primesc pe Isus Cristos prin credinţă sânt născuţi din nou, consideraţi neprihăniţi, au păcatele iertate, devin copii ai lui Dumnezeu, sunt o nouă creaţie în Cristos, şi “sunt pecetluiţi de Duhul Sfânt pină în ziua Judecăţii”, fiind păstraţi aşa de puterea lui Dumnezeu.
(Efes. 1:7, 13-14; Ioan 1: 12-13, 13:1-7, 14-16;2 Cor. 5:17; Rom. 1:16, 10:9-10; Efes. 2:8-10; Rom. 8:14-17,31-19; Ioan 10:27-29, 14:16;Fapte 26:20; I Petru 1:3-5)

Viaţa creştină

Noi credem că fiecare creştin ar trebui să trăiască pentru Cristos şi nu pentru sine insuşi şi ar trebui, prin puterea Duhului Sfânt, să îi permită lui Dumnezeu să se manifeste în viaţa sa de credinţă spre lauda Lui. Ascultând tot mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu, fiecare credincios ar trebui să se maturizeze şi să devină tot mai mult ca şi Cristos.
Prin puterea Duhului Sfânt, fiecare creştin ar trebui să trăiască o viaţă sfântă; nu să asculte de pornirile firii pământeşti; să-şi exercite darurile spirituale ca trupul lui Cristos să crească; să mărturisească pe Cristos; să fie implicat personal în facerea de ucenici ca să implinească Marea Trimitere; să facă fapte bune şi să aducă roade pentru gloria lui Dumnezeu.
(Gal. 2:20, 1 Petru 1:15-16, 2:11, 2 Cor. 5:14-15, Rom. 6:11-13; Efes. 2:10, 4:11-12, 4:22-14, I Petru 4:10-11; Fapte 1:8; Mat. 28:18-20; Col. 1:10; Ioan 15:8, 16.)

Biserica

Noi credem că Biserica este trupul lui Cristos al cărui cap este chiar El Isuşi şi ai cărei membrii sunt cei care l-au primit cu adevărat pe El în viaţa şi în inima lor prin credinţă. Biserica locală este o parte tangibilă a trupului lui Cristos aşezată într-o anumită locaţie. Pentru că toţi membrii trupului lui Cristos sunt uniţi în Cristos prin acelasi duh, ei ar trebui să trăiască în dragoste, armonie şi unitate, având aceleaşi scopuri şi acceptând toate practicile care sunt bazate pe o interpretare sinceră a Bibliei, care nu sunt legate de probleme doctrinare subiective, şi care nu cauzează rupere sau îngreunează mersul lucrării. Scopul bisericii este să-l facă pe Cristos cunoscut tuturor oamenilor, să facă ucenici şi să il proslăvească pe Dumnezeu pe pământ.
(Fapte 1:8; 1 Cor. 12:12-27, Efes. 1:20-23, 4:1-6, 4:12-16; Mat. 28:18-20, Ioan 17; Col. 1:24-29.)

Ritualurile

Noi credem că singurele două ritualuri ale bisericii recunoscute de Scriptură sunt botezul cu apă şi Cina Domnului. Botezul prin scufundare este un act de supunere care urmează mântuirea şi care simbolizează moartea păcătosului faţă de păcat, îngroparea omului vechi şi învierea la o nouă viaţă. Cina Domnului celebrează părtăşia şi comuniunea cu Cristos, comemorează moartea Lui în chip simbolic şi pregăteşte a doua Sa venire.
(Mat. 29:19; Fapte 10:47-48; Luca 22:19-20; 1 Cor. 11:23-28; Rom. 6:3-4)

Destinul veşnic al omenirii

Noi credem că la moarte, fiecare credincios în mod conştient şi imediat intră în prezenţa şi părtăşia lui Dumnezeu ca să aştepte învierea fizică şi înnoirea trupului său la revenirea lui Cristos. Credinciosul se va bucura astfel de viaţă veşnică cu Cristos–având părtăşie, slujindu-L şi închinându-I-Se Lui pentru totdeauna. (2 Cor. 5:6; 1 Cor. 15:12-28; Luca 23:39-43, I Tes. 4:13-18, Ioan 3:16, Apoc. 21-22)

Noi credem că la moarte, fiecare necredincios este în mod conştient şi imediat despărţit de Dumnezeu ca să aştepte învierea trupului pentru condamnare, judecata şi pedeapsa veşnică.
(Luca 16:19-31;Ioan 3:18, 36; Apoc. 20:5, 11-15; 2 Tes. 1.5-10)

Lucrurile viitoare

Noi credem că evenimentul profetic următor va fi răpirea Bisericii când Domnul Isus Cristos se va intoarce pe nori ca să ia la EL pe toţi credincioşii din toate timpurile.
(Ioan 14:1-3, Tit 2:11-14; 1 Cor. 15:51-52; 1 Tes. 4:13-18, Fil. 3:20-21)

Răpirea Bisericii va fi urmată de Necazul cel Mare care va dura 7 ani ca să se împlinească profeţia lui Daniel 9:24-27 şi descrisă în Apoc. 6:1-19:21, timp în care Israel va fi curăţit, întreaga lume va fi pusă la încercare şi mânia lui Dumnezeu va fi vărsată asupra păcatului. (Ieremia 30:7; Mat. 24; Apoc. 3:10, 1 Tes. 5:9-11) Noi credem că la sfârşitul necazului cel mare Domnul Isus Cristos, în a doua lui venire, se va intoarce în mod personal şi fizic pe pământ aşa cum s-a ridicat cu mare putere şi slavă ca să judece şi va începe “Împărăţia de 1000 de ani”, timp în care va domni pe pământ pentru 1000 de ani cu dreptate şi pace, ca să împlinească promisiunea lui Dumnezeu faţă de Israel.
(Fapte 1:8-11, Apoc. 19:11-21; Ezechiel 37:21-28, Isaia 11:9; Apoc. 20:1-6)

Noi credem că cei 1000 de ani de domnie ai lui Cristos pe pământ vor fi urmaţi de judecata finală a lui Satana care va fi aruncat în iazul de foc pentru veşnicie; de Tronul cel mare şi Alb de judecată, de învierea în trup a necredincioşilor; de crearea unui pământ nou şi a unui cer nou şi de ţara veşnică.
(Apoc. 20-22, 2 Petru 3:14)