Convingeri biserica baptista

Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu

Noi credem că Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament sunt inspirate de Duhul Sfânt. Ele sunt Cuvântul lui Dumnezeu scris, o revelaţie Dumnezească către neamul omenesc. Astfel, Biblia este singura normă de credincioşie şi purtare în viaţa aceasta. Biblia este singura autoritate normativă în materie de religie; ea este necesară, eficientă şi suficientă pentru cunoaşterea lui Dumnezeu. Astfel nu e nevoie de sprijinul tradiţiei.

Dumnezeu

Noi credem că există un singur Dumnezeu, Creatorul, Susţinătorul şi Stăpânitorul tuturor lucrurilor. Biblia ni-L descoperă pe Dumnezeu ca Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, cu desăvârşire una, nedespărţiţi în fiinţa Lor.

Dumnezeu Tatăl

Noi credem că Dumnezeu Tatăl este prima persoană a Trinităţii şi este etern, neschimbat, atotputernic, atotcunoscător, atotştiutor, cu totul drept şi perfect sfânt, conducător suveran şi susţinător al Universului. El este Tatăl Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos şi Tatăl tuturor credincioşilor.

Dumnezeu Fiul, Isus Hristos

Noi credem că Isus Cristos este a doua persoană a Trinităţii şi este singurul născut din Tatăl. Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om din Fecioara Maria ca să-L descopere pe Dumnezeu omului, să împlinească Scripturile, şi să devină Salvatorul lumii pierdute. Devenind om, Isus nu a incetat să fie Dumnezeu aşa că El este în întregime om şi în întregime Dumnezeu, inseparabili, uniţi într-o persoană pe vecie. Isus a fost în mod miraculos conceput de Duhul Sfânt; născut din Fecioara Maria; a trăit o viaţă fără păcat; a murit pe cruce în locul nostru; ca şi înlocuitorul, atotsuficientul sacrificiu pentru toate păcatele tuturor oamenilor din toate timpurile; a fost ingropat, a înviat din morţi în trup; s-a ridicat în mod fizic la cer într-un trup glorificat şi înviat; este aşezat la dreapta Tatălui, mijlocind pentru noi; se va intoarce pe nor să-şi ia mireasa Sa, Biserica; şi va veni din nou pe pământ în trup, în mod vizibil şi personal, să concludă istoria omenească şi să aducă la împlinire Planul Veşnic al lui Dumnezeu.

Dumnezeu Duhul Sfânt

Noi credem că Duhul Sfânt este a treia persoană a Trinităţii care a venit în mod special pe pământ în ziua de Rusalii să-L glorifice pe Cristos şi să împuternicească oamenii să primească mântuirea dată de Cristos. El este agentul principal care aduce pocăinţa de păcat şi reînnoirea vieţii. În acelaşi timp cu mântuirea, Duhul Sfânt dă viaţă nouă, botează credinciosul în trupul lui Cristos (Biserica Lui), locuieşte în mod permanent în credincios, şi il păstrează până în ziua Venirii din Nou.

Mântuirea

Noi credem că mântuirea este scăparea omului de sub urmările călcării legilor divine. Ea are de-a face cu natura omului şi cu faptele făcute de el. Omul nu se poate mântui pe sine. El nu se poate spăla de păcatele sale, nu se poate dezvinovăţi şi nici nu se poate ascunde de pedeapsa pentru păcat. Omul nu-şi poate crea merite prin fapte bune ca să-şi acopere trecutul vinovat şi să dobândească mântuirea. Mântuirea se poate căpăta doar prin harul lui Dumnezeu. Ea este un har care ni se dă gratuit, fără să merităm. Faptele bune ale credincioşilor sunt roade ale mântuirii. Singurul mijloc de mântuire este Domnul Isus Hristos, care a fost răstignit pe cruce în locul nostru. Nici un alt mijloc (cruce, taine, icoane, pomeni, sfinţi) nu există. Această mântuire săvârşită prin cruce se poate primi în dar din partea lui Dumnezeu de către toţi oamenii indiferent de rasă, clasă socială sau naţionalitate. Pentru ca omul păcătos să se poată bucura de această mântuire trebuie să indeplinească două condiţii: pocăinţa şi credinţa.

Naşterea din nou

Noi credem că Sfintele Scripturi sunt inspirate de Duhul Sfânt. Ele sunt Cuvântul lui Dumnezeu scris, o revelaţie Dumnezească către neamul omenesc. Ele sunt autoritatea supremă şi finală în probleme de credinţă şi practică religioasă. Noi credem într-un singur Dumnezeu existând în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Noi credem în divinitatea Domnului Isus, în naşterea Lui din fecioară, în viaţa Lui umană fără păcat, în moartea Lui ispăşitoare, în învierea Lui în trup, în înălţarea Lui la cer, în lucrarea Lui mijlocitoare şi în reîntoarcerea Lui biruitoare.

Noi credem că omul creat după chipul lui Dumnezeu este pierdut prin faptul că din neascultare a ieşit de sub autoritatea lui Dumnezeu, că toate fiinţele umane se nasc cu o natură păcătoasă şi toţi cei ce ajung la responsabilitate umană devin păcătoşi în atitudine, gândire, vorbire şi în fapte.

Noi credem că toţi cei ce se întorc la Dumnezeu cu pocăinţă şi credinţă, primind pe Domnul Isus ca Mântuitor, sunt născuti din nou prin Duhul Sfânt şi devin copii ai lui Dumnezeu. Noi credem că toti cei născuti din nou, botezaţi cu Duhul Sfânt, în care îşi trăieste viaţa Domnul Isus constituie Biserica Domnului Isus cu care Dumnezeu are scopuri veşnice. Noi credem că toţi cei ce se convertesc primesc Duhul Sfânt ca o pecete a siguranţei mântuirii lor şi ca un ajutor pentru a trăi în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu.

Noi credem că la moartea biologică trupul se întoarce în ţarâna de unde provine, iar duhul se duce la Dumnezeu. Noi credem că va fi o înviere şi a trupurilor (transformate) a celor drepţi şi a celor nedrepţi. Cei mântuiţi se vor bucura de viaţa şi rasplata veşnică iar cei pierduţi vor primi pedeapsa veşnică.